Obchodní podmínky

 1. Na základě dohody se k zákazníkovi v dohodnutém termínu dostaví technik k zaměření prostoru pro instalaci sestavy, upřesnění barevnosti, celkového provedení a k sepsání smlouvy o dílo. Prostor pro zaměření musí být připravený k zaměření. (dokončené stavební úpravy, finální podlaha, strop)
 2. Objednatel zaplatí při podpisu smlouvy stanovenou zálohu ( minimálně 50% - s výjimkou úvěru a leasingu ) v hotovosti - při pozdějším zaplacení zálohy se termín dodání díla automaticky posouvá minimálně o tolik dnů, o kolik dnů později byla záloha zaplacena.
 3. Pokud zhotovitel nedodá dílo v domluveném termínu, je povinen za každý den prodlení zaplatit sankční pokutu ve výši 0,1% z hodnoty materiálů ( bez DPH ).
 4. Při zrušení smlouvy ze strany objednatele propadá záloha ve prospěch zhotovitele.
 5. Doplatek do výše celkové ceny díla (včetně DPH) zaplatí objednatel po jeho převzetí montážní četě v hotovosti.
 6. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na skryté překážky ( např. rozvody elektřiny, plynu, vody a topení ve stěnách a podlahách ), toto musí být uvedeno v příloze smlouvy ( zaměření prostoru ) - v opačném případě zhotovitel neručí za jejich případné poškození nebo jiné problémy v důsledku toho vzniklé.
 7. Pokud objednatel požaduje osvětlení zabudované do skříně, je nutné, aby zajistil přívod elektřiny až na místo určené při zaměření technikem - rozvody elektřiny firma SASA interiér neprovádí.
 8. Dílo je dodáváno v termínu dle dohody se zákazníkem od podpisu smlouvy o dílo a zaplacení zálohy, případně od dodání materiálu objednatelem.
 9. V ceně montáže není zahrnuta cena za demontáž stávající skříně a přesun materiálu. Cena bude určena technikem, nebo montážní četou a bude hrazena při doplatku díla oproti příjmovému daňovému dokladu.
 10. DPH činí u dodávek vestavěného nábytku pro soukromé účely včetně montáže 10%, v ostatních případech 20%.
 11. Dílo je až do jeho konečného zaplacení majetkem zhotovitele.
 12. Pokud objednatel požaduje vystavení faktury, musí být tento požadavek uveden ve smlouvě o dílo a faktura bude vystavena shodně se smlouvou.
 13. V případě, že objednatel z vlastní viny nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo neumožní montáž díla na místě uvedeném ve smlouvě, je povinen zaplatit skladné ve výši 1,5% z hodnoty díla denně. Skladné se účtuje počínajíc pátým dnem od dohodnutého termínu po dobu maximálně 30ti dnů. Po této době je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a dílo zlikvidovat. Objednateli v takovémto případě propadá záloha ve prospěch zhotovitele a objednatel je dále povinen zaplatit příslušnou částku skladného.
 14. Po převzetí díla obdrží objednatel příslušné doklady včetně záručního listu.
 15. Na pojezdovou mechaniku poskytujeme záruku po dobu 5ti let.
 16. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy - zaměření prostoru, kalkulace a nákres sestavy.
 17. Smlouva nabývá účinnosti jejím podpisem oběma stranami a zaplacením zálohy.

 

Upozornění:

S ohledem na průběžný vývoj a inovace se mohou obrázky a vzorky v technických detailech lišit.

U korpusu a interiéru jsou použity ABS hrany o síle 0,5 - 2mm.

Kování se nesmí čistit přípravky obsahujícími amoniak - způsobuje černání a rezivění kovových součástí.

Spodní kolejnice je nutné udržovat v čistotě a jednou za měsíc namazat pojezdový mechanismus (např. silikonovým olejem)

Při použití přírodních materiálů není možné zaručit shodnou kresbu i barevnost na všech plochách (dýha, masiv).

Osobní údaje uvedené ve smlouvě o dílo a jejích přílohách mohou být použity pouze pro účely plnění konkrétní smlouvy, event. pro potřebu kontrolních orgánů státní správy. K takovému využití dává objednatel svůj souhlas.